Wat kan Otto Advies voor u betekenen ?

Activiteiten:

Otto Advies is een klein adviesbureau gespecialiseerd in het begeleiden van individuele personen bij al hun contacten met de (lokale) overheid inzake bouwplannen in de breedste zin van het woord.

Dit houdt bijvoorbeeld de volgende activiteiten in:

Bouwvergunning:

- Uitzoeken wat de juridische mogelijkheden en slagingskansen zijn van individuele bouwplannen.

- Adviseren inzake specifieke bouwmogelijkheden en schetsvoorbeelden van mogelijkheden binnen de van toepassing zijnde voorschriften.

- Begeleiden van de daaruit voortvloeienede bouwaanvraag. Otto Advies is evenwel géén architectenbureau. De bouwplannen dienen te worden opgemaakt door een daartoe deskundig (architecten)bureau, maar Otto-Advies zal de plannen beoordelen op kwaliteit en slagingskans en kan zorgen voor indiening van de bouwaanvraag en de verdere begeleiding van de procedure tot het uiteindelijk verkrijgen van de gewenste bouwvergunning.

- Daaruit volgt ook voort het zo nodig instellen van bezwaar en beroep tegen een niet welgevallige beslissing van overheidswege, indien Otto-Advies daartoe juridische ruimte aanwezig acht. De slagingskansen van een eventuele procedure en de te verwachten problemen daarin worden uiteraard tevoren besproken met de opdrachtgever, die daartoe uiteindelijk zelf de beslissing neemt.

- Het zo nodig voortzetten en begeleiden, of in naam van opdrachtgever (als gevolmachtigde) voeren van de procedure tot aan de eindbeslissing bij de Raad van State.

Bestemmingsplannen:

- Het verzorgen van het indienen van zienswijzen, bezwaar en beroep in bestemmingsplan procedures, waarbij belangen van burgers zijn betrokken en het volledig behartigen van de belangen van opdrachtgevers in deze procedures. (Termijnen dienen echter door opdrachtgevers zelf te worden bewaakt, voor zover dat verband houdt met perspublicaties).

- Het uitzoeken van mogelijkheden tot wijzigingen van bestemmingsplannen om specifieke plannen te verwezenlijken.

- Het daartoe entameren en volgen of begeleiden van specifieke planologische procedures als bedoeld in de wet Ruimtelijke Ordening (bijv art. 11,15,17 en 19 procedures).

- Ook bij het begeleiden of volgen van dergelijke procedures wordt, althans zo lang de opdrachtgever dat gewenst acht, de gehele procedurele weg tot aan het eindoordeel van de Raad van State afgelegd.

Aanschrijvingen:

- Indien u van overheidwege een aanschrijving hebt ontvangen inzake illegaal handelen op planologisch gebied, zoals wegens illegale bouw, of gebruik van gronden en opstallen kunt u het advies van Otto-Advies inwinnen.

Otto Advies zal dan bezien of er juridische ruimte is, en slagingskansen zijn, voor bezwaar en beroep tegen de opgelegde sanctie (dwangsom of bestuursdwang) en wat daarvan de consequenties kunnen zijn.

Indien een opdrachtgever daartoe besluit, kan ook in dergelijke gevallen het gehele traject via zienswijze, bezwaar en beroep tot aan de Raad van State worden afgelegd.

Bovenstaande zijn een aantal voorbeelden waarbij Otto-Advies kan worden ingeschakeld. Ook op gebied van Monumentenzorg kan Otto Advies u goede diensten bewijzen bij het begeleiden van uw restauratieplannen en de benodigde financieringen daarvan.

Indien uw specifieke probleem niet in bovenstaande opsomming voorkomt wil dat nog niet zeggen, dat Otto-Advies u met uw probleem niet bij kan staan. Stuurt u in een dergelijk geval gerust een E-mail met een beknopte omschrijving van uw probleem en Otto Advies zal bekijken of dienaangaande hulp geboden kan worden en of de problematiek binnen de deskundigheid van het bureau kan woren opgelost.

Een eerste advies als hierboven bedoeld is altijd gratis , mits daartoe geen specifiek onderzoek behoeft te worden ingesteld.

Werkwijze

Otto-Advies stelt zich ten doel binnen de juridische mogelijkheden van wet-en regelgeving de doelen te bereiken welke met de opdrachtgever zijn besproken. Daarbij zal de nadruk altijd liggen op het bereiken van een compromis via bemiddeling teneinde een voor partijen zo gunstig mogelijk eindresultaat te bereiken.

In conflictsituaties zal Otto-Advies via z.g. "Mediation" proberen partijen tot elkaar te brengen en overeenstemming te bereiken over het te vervolgen traject. Waar nodig zal Otto-Advies dit traject begeleiden en bewaken.

Otto-Advies kan nooit garanties afgeven voor een te bereiken resultaat en de aansprakelijkheid van Otto-Advies beperkt zich tot maximaal het in rekening gebrachte honorarium en uitsluitend indien Otto-Advies aantoonbaar heeft gefaald in de uitoefening van zijn functie.

 

Profiel van Otto-Advies:

Otto Advies wordt geleid door ondergetekende.

Ondergetekende heeft een langdurige ervaring op het aangegeven werkterrein van ruim 35 jaar en heeft het vak altijd uitgeoefend in gemeentelijke dienst, waarvan de laatste 15 jaar als afdelingshoofd Ruimtelijke Ordening en Bouw- en woningtoezicht.

Na zijn (vervroegde) pensionering heeft hij het adviesbureau opgericht om vanuit zijn ervaringspositie en wetend hoe er binnen het lokale overheidsapparaat gedacht en gewerkt wordt zijn kennis en ervaring in dienst te stellen van de burgers. Het betreffende vakgebied is voor buitenstaanders (burgers) vaak moeilijk te doorgronden, waardoor men vaak niet goed kan interpreteren wat de betekenis en inhoud is van de informatie welke men van de bereffende lokale overheid ontvangt.

Otto-Advies stelt zich ten doel hierin een brugfuncie te vervullen zowel van overheid naar particulier als omgekeerd van particulier naar overheid. De bedoeling is misverstanden uit de weg te ruimen en over en weer een vertaalslag te kunnen maken.

Hierdoor wordt het mogelijk via wederzijds begrip en daarbij gebruikmakend van de interpretatiemogelijkheden binnen de van toepassing zijnde regelgeving een voor beide partijen bevredigend resultaat te bereiken.

Binnen de werkwijze van Otto-Advies staat het Harmoniemodel dus centraal, terwijl het conflictmodel zo veel mogelijk zal worden vermeden.

 

Tarieven:

Otto-Advies rekent voor haar advieswerkzaamheden een uurtarief van € 60,-- voor particuliere opdrachtgevers.

Bij opdrachten voor andere Adviesbureaus of bedrijven bedraagt het tarief € 90,--. (BTW niet verschuldigd)

Naast deze uurtarieven wordt voor autokosten € 0,25,-- p/km in rekening gebracht en reisuren worden tegen 50 % van het uurtarief afgerekend.

Alle bovenstaande tarieven zijn exclusief onkosten en verschotten.

De standaard betalingstermijn is vier weken.

Bij overschrijding van de betalingstermijn kan een vertragingsrente van 1 % per maand in rekening worden gebracht.

Een gedeelte van een maand wordt daarbij als vol gerekend.

 

Ing. L. Otto Meester J. J. Hofstraat 19 8355 DA Giethoorn tel: 0521-362187 / 06-53643699 fax: 0521-362522

e-mail: admin@otto-advies.eu


Laatste aanpassing: 27.01.2015